Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Thông Báo về việc Dự án thực hiện bộ phim Biên Giới Việt-Trung 1885-1887

Thông Báo về việc Dự án thực hiện bộ phim Biên Giới Việt-Trung 1885-1887
Bộ phim Biên Giới Việt –Trung 1885-1887 hiện đang được SaigonFilms đưa lên Dự án với thời gian trong khoảng 5 đến 8 năm và theo dự trù với những cố gắng bộ phim Biên Giới Việt-Trung sẽ được hoàn tất năm 2021.
Sơ lược những nét chính:
1.    Main character Paul Marie Neis (P. Néis)
2.    Director Hoàng Hoa
3.    Scripts
4.    Budget cho dự án với mức tốn kém khoảng 400,000 USD
5.    Location for Shooting the movie: Autralia, Brasil
6.    Hollywood Cameramen crew
7.    Score
8.    Reference: The Galatica, Le Tour du Monde, Sách Trắng
9.    Editors for French and English captionSaigonFilms Art and Design Collection. Hoang Hoa audio video Lab