Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Vietnam Jails 3 Women for Waving Flags of Former South

http://www.voanews.com/content/ap-vietnam-jails-women-for-waving-flags-of-former-south/3260841.html 
VOA News 17 hours ago 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét