Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Quc Hn 30/04
Một Lần Ɖi, Một Chút Quà Cho Quê Hương – Mai Hương

https://www.youtube.com/watch?v=CAySgHCbFPY 

Sài Gòn Niềm Nhớ Không TênTieng hát nữ ca sῖ Chȃu Lý.Lion Plaza, San Jose, California USA 16/08/2009