Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

China's New 25 ton capacity Long March 5 rocket is on the launch pad and ready for November launch

nextbigfuture.com Mon, Oct 31 12:06 PM PDT 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét