Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Vietnam frees long-serving political prisoner ahead of Obama visit

Reuters 13 hours ago 

https://www.yahoo.com/news/vietnam-frees-long-serving-political-prisoner-ahead-obama-155544378.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét