Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

  • Lễ Tuyên Thệ của Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng VN Bắc Cali June 09, 2013 (Part 1)


  • Lễ Tuyên Thệ của Ban Ɖại Diện Cộng Ɖồng VN Bắc Cali June 09, 2013