Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Các phát biểu trong ngày Phong Trào Yễm Trợ Dân Chủ Tự Do cho Việt Nam 27/03/2011
http://www.youtube.com/watch?v=o-3U_H0jQCQ

Tuyên Cáo ca Phong Trào Ym Tr Dân Ch T Do cho Vit Nam 27/03/2011
http://www.youtube.com/watch?v=sGCzC3q2Zzo&feature=player_detailpage

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét