Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010

Thỉnh Nguyện Thư đã đến BNG Hoa Kỳ
29 December, 2010

Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010

Cập nhật danh sách chữ ký tính đến 26/12/2010
trên Thỉnh Nguyện Thư gửi BNG Hoa Kỳ tính đến hôm nay 26 tháng 12, 2010 là 1.066 chữ ký do cộng thêm các chữ ký gửi trên email đến viettrade.net@gmail.com