Thứ Năm, 25 tháng 11, 2010

Lên tiếng về việc Trung cộng nhổ cột mốc biên giới lịch sử Việt Trung 1887-1895
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/pictures/2010/11/101125_china_border_markers.shtml

Lên tiếng về việc Trung cộng nhổ cột mốc biên giới lịch sử Việt Trung 1885-1895
1.      Nhằm khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với các phần đất lịch sử giáp giới biên giới Trung quốc qua các hiệp ước biên giới quốc tế phân định biên giới lịch sử Việt Nam và Trung Hoa được ký kết giữa nước cộng hòa Pháp và nước Trung Hoa vào các nǎm 1885-1895.
2.      Nhằm khẳng định sự vô giá trị các hiệp ước giữa cộng sản VN và cộng sản Trung Hoa qua các thương thảo bí mật và bất bình đẳng từ sau nǎm 1979 đến nǎm 2000 vì không thông qua ý kiến toàn dân Việt. Quan điểm Việt Nam 2011 mạnh mẽ phản đối sự việc Trung cộng bất hợp pháp di dời các cột mốc biên giới Việt Trung mà các hiệp ước bất bình đẳng do Việt cộng ký kết với Trung cộng đã khiến nhiều phần đất Việt Nam rơi vào tay Trung cộng.
3.      Tất cả tất cả các cột mốc lịch sử thuộc di sản lịch sử Việt Nam và thuộc tài sản toàn dân tộc Việt Nam, Trung cộng không được phép của toàn dân Việt Nam để lưu giữ tại một nơi khác với vị trí lịch sử của các cột mốc này.
4.      Đây là tội ác do đảng cộng sản Việt Nam gây ra cho toàn dân tộc Việt Nam, và cũng chính thể hiện Trung cộng đã chiếm đóng nhiều phần đất Việt Nam mà cộng sản Việt Nam luôn giữ kín. Bởi vì khi di dời các cột mốc này đang nằm trong phần đất Trung Hoa, và chúng ta không biết bao nhiêu cột mốc bí mật di dời khỏi vị trí lịch sử của chúng.
5.      Kính xin toàn thể người Việt Nam trên thế giới xin hãy đóng góp chữ ký vào Thỉnh Nguyện Thư nhằm gửi các tổ chức chính trị quốc tế mà chúng tôi sẽ phổ biến trong nay mai phản đối Việt cộng cho Trung cộng khai thác bô xít Tây Nguyên.
Trân trọng,
Quan điểm Việt Nam 2011